Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

Ngày ban hành:
07/10/2022
Ngày hiệu lực:
07/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/03/2022
Ngày hiệu lực:
21/03/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/01/2022
Ngày hiệu lực:
12/01/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/12/2020
Ngày hiệu lực:
03/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/11/2020
Ngày hiệu lực:
09/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/11/2020
Ngày hiệu lực:
09/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Điều 25. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020.

2. Bãi bỏ các Nghị định sau đây;

a) Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức;

b) Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày ban hành:
13/08/2020
Ngày hiệu lực:
20/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/09/2020
Ngày hiệu lực:
18/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 10/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

Ngày ban hành:
10/09/2020
Ngày hiệu lực:
15/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Điều lệ Trường tiểu học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020, có hiệu lực từ ngày 20/10/2020.

Điều lệ này áp dụng với trường tiểu học, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Ngày ban hành:
04/09/2020
Ngày hiệu lực:
20/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học sẽ được áp dụng theo lộ trình sau:

- Từ năm học 2020 - 2021 với học sinh lớp 1;

- Từ năm học 2021 - 2022 với học sinh lớp 2;

- Từ năm học 2022 - 2023 với học sinh lớp 3;

- Từ năm học 2023 - 2024 với học sinh lớp 4;

- Từ năm học 2024 - 2025 với học sinh lớp 5.

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 20/10/2020.

Ngày ban hành:
04/09/2020
Ngày hiệu lực:
20/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Tháng 12 : 525