Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo